سال سگ نمی تواند سال بدی باشد

سال سگ نمی تواند سال بدی باشد

سگ برای نخستین بارتوسط انسانِ دوره ی پارینه سنگی که در غارها زندگی می کرد، اهلی شد . انسان ها از سگ ، برای شکار وبه دام انداختن جانوران دیگر استفاده می کردند . پژوهشگران نخستین مکان اهلی شدن سگ را ایران ، عراق وسوریه...