اسلام آباد غرب شهر ۱۰هزار ساله استان کرمانشاه

اسلام آباد غرب شهر ۱۰هزار ساله استان کرمانشاه

بنای اولیه شهر اسلام آباد طبق نوشته اصطخری در مسالک الممالک وحمد اله مستوفی به دوران آریایی ها بر می گردد. کلهرنیوز: شهر اسلام آباد غرب نام اولیه ای مندلی داشته است و این نام مربوط به دوره ماد تا ساسانی میباشد که با این...