تلخکامی کرمانشاهی‌ها از کمیاب شدن شکر /ماجرای دست‌های نامریی

تلخکامی کرمانشاهی‌ها از کمیاب شدن شکر /ماجرای دست‌های نامریی

به گزارش کلهرنیوز ، در این روزها و وضعیت نابه‌سامان بازار که به حال خود رها شده و متولیان تنظیم بازار خود همه‌کاره شده‌اند و از واردات تا توزیع و نظارت را همه با هم انجام می‌دهد، هر روز باید شاهد کمیاب و یا نایاب شدن...