مصاحبه با احمد بساطی شاعر معاصر

مصاحبه گر: میثم رجبی

کلهرنیوز: با سلام و عرض ادب خدمت شما استاد گرانقدر و تشکر بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتین، لطف کنید ابتدا بیوگرافی از خود برای خوانندگان بیان بفرمایید؟

شـۆکرانەم پید بوو وڵات ئابادکەر

هاناێ ڕووژ تەنگ بیناێ بان سـەر

پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم

دولت جاودان منم من نه منم نه من منم

ما را همان خاک قلم بس، حقیر با استادی فاصلەها دارم.

درود بر شما، احمد بساطی هستم متولد و ساکن شهرستان اسلام آباد غرب بە فروردین ماە سال یک هزار و سیصد و شصت.

گاها انسان دنبال گمشدەای می باشد کە خود متوجه نیست کە آن گمشدە چیست و برای پیدا کردن آن، باید برف نشستە بر موهای خود را ببیند تا بە این مهم دست یابد.

کودکی ام همگام بود با جنگ تحمیلی و بعد حمله منافقین کور دل. بە همین خاطر مجبور بودیم تا سال دوم دوران تحصیلی ابتدایی را در روستا بمانیم.

مابقی دوران تحصیل را در خیابان راە کربلا و خاطرات درختانش در اسلام آبادغرب گذراندەام.

در دبیرستان امام خمینی (رە) شاگرد آقای کریم کریمپور بودم کە افتخار این را داشتە کە در کتاب «خوەر هڵات» ایشان کە یک فرهنگ لغت کردی کلهری، فارسی است همکاریهایی داشتە باشم. بە پیشنهاد ایشان شروع بە خاطرە نویسی کردم و اولین شعر خود را کە یک مثنوی کردی هفتاد بیتی بود را در سال۷٤ بە رشتە قلم در آوردم.

از همان دوران کودکی همسالان خود را جمع و خیالاتم را بعنوان داستان برایشان تعریف می کردم طوری کە ساعتها پای حرفهایم میخکوب می شدند.

با کتاب مانوس بودم طوری کە در دوران تحصیلی راهنمایی برای خود کتابخانە کوچکی دست و پا نمودە و بخشی از توجیبی کە از پدرم دریافت می کردم را بە خرید کتاب اختصاص می دادم. شاید نتیجە نوشتنهایم را مدیون همان کتابها بدانم. البتە تنبور نوازی هم می کنم و با یار دیرین خود سخنهای نهانی دارم.

کلهرنیوز: از شغل و آثار منتشر شده و مقام های خود می شود بیشتر توضیح بفرمایید؟

 

زمانی کە کارنامە تحصیلی خرداد ماە سال سوم راهنمایی را دریافت کردم برای اوقات فراغت تابستان در مغازە برادر بزرگترم مشغول بە فعالیت شدم کە این امر منجر بە درآمدزایی برای بندە گردید و بعدها نیز در این حرفە ماندم و شغل قفل و کلیدسازی را ادامە دادم.

با گذشت زمان بە استان هرمزگان مهاجرت نمودە و حدود یک دهه در شهر بندرعباس کارمند بودم کە مجدداَ بە اسلام آبادغرب عزیمت و شغل سابق خود را ادامە دادم کە این بازگشت برای من سبب شد گمشدە خود را پیدا و نوشتن را بصورت جدی تری دنبال نمایم. مطالب و نوشتەهایم را در سایت فرهنگی «هسارە» انتشار و با کمک دوستان خوبم توانستم اولین اثر خود را بنام «کووانێ خێاڵات» کە یک مجموعه شعر کردی می باشد را در سال گذشتە بە چاپ رسانده کە سال جاری در پیشخوان کتاب فروشیها قرار گرفت.

کتابی در زمینە ادبیات کودک بصورت شعر کردی در دست چاپ دارم. در زمینە داستانی هم فعالیت می کنم. تا این زمان چند مجموعه دیگر نیز کە شامل شعر و داستان در دو بخش کردی و فارسی می باشد در دست ویرایش دارم کە شاید مجموعاً بە دە جلد برسد.

کلهرنیوز: جایگاه ادبیات را در میان هنرهای هفتگانه چگونه می بینید؟

 

زبان و ادبیات جلوگاە اندیشە در یک جامعه است و شاید انتقال پیامها و مفاهیم بە مخاطب در ادبیات بیشتر جلوه می کند. بە نظر بسیاری از بزرگان، ادیب کسی است کە هم زمان بە چندین علم اشراف داشتە باشد بر همین مبنا ادبیات جایگاهی والا دارد.

می توان گفت در هر کاری ادب شرط است و این ادب با ادبیات عجین شدە است.

درجە بندی برای هنر شاید کار درستی نباشد و جایگاە عددی کە برای ادبیات در میان هنرهای هفت گانە و البتە بهتر است بگوییم هشت یا نە گانە، باید بالاتر می بود هر چند روح بندە با موسیقی بە وجد می آید اما شرط سخنوری در ادبیات باعث می شود کە بلاغت در هنرهای دیگر تجلی بیشتری پیدا کند.

کلهرنیوز: از شاعران اسلام آباد غرب و جایگاه آنها در استان و کشور بفرمایید؟

اعتقاد بندە بر این است کە شهرستان اسلام آباد غرب از نظر چهرەهای ادبی این پتانسیل را داشتە و دارد کە نە تنها در استان کرمانشاە، بلکە در ایران عزیز نیز بدرخشد.

هر چند در طی این سالها مورد بی مهری قرار گرفتە اما عزیزانی هستند کە خوش می درخشند و بندە بە وجودشان بر خود می بالم و افتخار می کنم کە همشهری این گرامیان هستم که می درخشند در آسمان این مرز و بوم.

کلهرنیوز: در پایان اگر مطلبی هست که از قلم افتاده در خدمت شما هستیم؟

چە بسا از نظر زبان شناسان اهمیت بە زبانهای مادری باعث حفظ و تقویت سایر زبان های رسمی در یک سرزمین می شود و بە نیک می دانیم کە ادبیات کردی ریشەای شگرف دارد در تاریخ ایران عزیز و شاید وقت آن شدە کە همە، از کوچک تا بزرگ، از مجلسی تا کشوری، دست در دست هم نهیم برای شکوفایی این مهم و البتە فراموش نکردن اصل پانزدهم قانون اساسی در حمایت از زبانهای مادری و بە خود ببالیم و ببالیم و ببالیم.

با افتخار کُرد هستم وامید آن دارم کە در ایران عزیز بتوانیم در کنار سایر زبان های مادری، ایرانی آبادتر را رقم بزنیم و بە جهانیان بفهمانیم کە ما همە ایرانی هستیم.

بندە از نزدیک شاهد تلاشهای دوست خوبم جناب آقای رجبی بودەام و جا دارد دستانشان را خاضعان بفشارم و بە سهم خود قدردان این کوشش باشم.

سپاس از وقتی که گذاشتین.

این خبر را به اشتراک بگذارید :