جامعه حقوقـی وفادار به انقـلاب اسلامـی ظرفیـت بسـیار مناسبـی جهـت نقـش آفرینی در عرصه های مورد نیاز انقـلاب است.

امـروز با ایــجاد جبــهه حقــوق دانان انقلابی ، سنـگر خطــیری برای خدمتگـزاری بیشـتر حقــوق دانان به مـردم و نظـــام در جــهت کــارآمدی نظـــام اسـلامی ونظـام قضـایی کشـور شـکل گرفـته اسـت که پیـشگامـان مـیـدان جهــاد حقوقـی ، حـقـوق دانـان بســیجی،متعـهد ،انقـلابی و پای کار هستند که عزم خود را جـزم کــرده اند و آستـین همـت بالا زده اند تا به عنوان بسـیجیانی پیشگام  از حقوق مردم بگـویند و مطالبـه گر حقوق عامـه و گـره گشای مشکـلات حقوقی مـردم باشـند .

امـروز درجـامعه ما مشــکلات حقــوقی و قضـایی فـراوان است و بی تردیـد نوک پیـکان رفـع این مشـکلات مردم متوجه قوه قضـاییـه است و مطمـئنـاً ظرفیـت های قوه قضاییه پاسخــگوی رفع همه مشکلات موجود نخـواهد بود،بنابراین کمک جامعه حقوقی و نهاد های مرتبط دیـگر در کشـور به دستگاه قضایی امری ضـروری است .

سازمـان بسیج حـقوق دانان متشـکل ازحقـوق دانان بسیجی و انقلابی ، مفتـخـر اسـت کـه خود را یاری گر قوه قضاییه  در حل مشــکلات موجود حقوقی و قضایی میداند و تاکنـون در بسیاری از عرصـه های مخـتلف کمـک رسانی به قوه قضاییـه نقش آفریـنـی نمـوده اســت.طـرح آموزش همگانی حقوق ،آمـوزش حقـوق دانان  تـراز  انقـلاب اســلامـی، مطـالبـه گری  حقوق عامه ، تشکیل شبکه نخبگان حقوقی و قضایی ، پاسداشت شهدای حقوق دان و معرفی الـگو ها ی ایثـار به جــامعه حقوقی ، نهضـت حقـوق آموزی و  هر مسجد یک حقوق دان،آسیب شناسی حقوقی و ارائه راهکارهای لازم ، ایجـاد هیـئـت های اندیشه ورزی ، تشکیل انجمـن های تخصـصی ، اردوهای جهـادی حقوقــی ، دفــاع از حقــوق اسـلامـی در عرصــه بین المـللی ،  اظهـار  نظر تخصصی در وضع برخی قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی با نگرش حـفاظت از دستــاورد های انقـلاب اسـلامی ، برگـزاری مجامـع و همایش های تخصصی حقوقی و قضایی، برگـزاری نشسـت های علمـی ، تعامـل با بخـش های حقوقـی و قـضایی و … جملگـی از مصادیـق جـهاد حقـوقی،عـدالت خواهـی و مبـارزه با فسـاد اسـت که  حقـوق دانـان بسیجی به انـجام ایـن تکالیـف انقلابی افتـخار میـکنند .

سـازمان بسیـج حقـوق دانان استـان کرمانــشاه نیز مفتــخر اسـت با بهـره گیـری از خرد جمـعی حقـوق دانـان بسیـجی این مرز و بـوم خدمـات بسیـاری در جهت کمک به دستگاه قضایی استان و خــدمت به مــردم عــزیز اسـتان شهـید پـرور کرمانـشاه ارائه نمـوده اسـت  و این راه را با مـدد الهـی و مشـارکت حقـوق دانـان امیـن و دلسـوز با صلابـت و مقتـدرانه ادامـه خواهـد داد .

امـروزه با ابـلاغ بیانیــه گــام دوم انقــلاب اســلامی از سوی مقام معظم رهبری(مدظـله الـعـالـی)  و ترسیـم نقشـه راه آیـنده کـشور ، همـگان به تنـاسب رسالت خویش وظیـفه نقـش آفرینی و ادای تکـلیف در این حوزه جهت تحقـق تمدن نویـن اسـلامی را دارند .

بند چهارم این بیانیه راهبــردی ، موضــوع عـدالت و مبـارزه با فـساد اسـت، امروز تحقق عدالت در همه بخـش ها اعم از اجتمـاعی ، اقتـصادی ، فرهنگی،حقوقی ، قضایی و… از الـزامات و ضروریـات جامعه اسلامــی اسـت و ازســوی دیگر وجود فساد زیبنده این نظام اسلامی نیست و همگان به ویژه جامعه حقـوقـی وفـادار به انـقلاب اسلامــی و نهــاد های حقـوقی و قضایی رسالت سنگینی در این حـوزه بر عهده دارند که فعالیت در این عرصه ها از مصادیـق بارز جهاد حقوقـی ، عدالت خـواهی و مبـارزه بافسـاد است که حقوق دانان بسیجی همچون ســایر عرصه های مـورد نیاز انقلاب اسلامی در این حـوزه نیز نقـش آفرین خواهند بود و به فضل الهی کمک کننده و یاری رسـان به دستـگاه قضایی در جهت تحقق عدالت و مبـارزه بافسـاد خواهنـد بود و از آنجایـی که مطـالبات رهبـر معظـم انقـلاب از قوه قضاییه ، نیازمند حضور حقـوق دانان مؤمن و معتقد وایثارگر است که در جهت تحقق منویات معظم له تلاش مضاعف نمایند، لذا این حرکت  های جهادی به سمت احیای حقوق عامه، تحقق عدالت اجتماعی، مطالبه گری،عدالت محوری و مبارزه با فساد با شتاب بیشتری ادامه پیدا خواهـد کـرد و این مسیر متوقف نخـواهد شد. ان شاءالله

رسول بهرامی پور  مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :