به طورمثال مابایدجلوی خام فروشی رابگیریم وباایجادارزش افزوده درآمد بیشتری برای اقتصادکسب کنیم.کشورایران دارای موادمعدنی بسیارنایاب وارزشمندی است که باجلوگیری ازخام فروشی ازآنها می توان تولید محصولات نهایی راافزایش دادودرنتیجه افزایش اشتغال و ارز آوری را ایجاد نمود .برای رسیدن به این هدف دولت بایدمشوق ها و زمینه های ورودسرمایه گذارخارجی رافراهم کندتاباورودسرمایه های خارجی درجهت شکوفایی اقتصادکشور گام برداریم.

بهترین عملکرددراستای محقق شدن شعارامسال حمایت ازکالای ایرانی، ایجادکردن شرایط مطلوب برای تولیدکننده هاست.
نه فقط به بهانه حمایت ازکالای تولید داخلی ، قیمت دلارراافزایش دادوزمینه سودجویی سوداگران رافراهم کنیم.

افزایش قیمت دلارباعث عمیق ترشدن رکوداقتصادی می شود.برای حمایت ازتولیدکننده ی داخلی وجلوگیری از واردات بیش ازحدوغیرضروری می بایست تعرفه ی کالاهایی که درداخل کشورباکیفیت مناسب تولیدمی شوندراافزایش دهیم تاتولیدکننده توان رقابت داشته باشد.

بعضی ازکارشناسان معتقداندباافزایش قیمت ارزمی توان حمایت بیشتری ازکالای ایرانی داشت ، می توان گفت که این روش صرفاجهت حمایت ازکالای داخلی صحیح نیست چراکه بیشترتولیدکنندگانی که مواداولیه ی کالای نهایی خودراازخارج ازکشورتهیه می کننددچارمشکل خواهندشدبلکه باجلوگیری ازافزایش نرخ ارزمی توانیم قدرت خریدمردم راحفظ وازطرفی باافزایش تعرفه کالاهای وارداتی غیرضروری ازتولیدکننده کالای داخلی حمایت بیشتری کنیم وباعث رشداقتصادی وحتی افزایش صادارت غیرنفتی شویم والبته باید نسبت به پدیده قاچاق کنترل هابیشترشود.
امروزه جوامع پیشرفته ودرحال توسعه ، تمرکز خود را بر روی تولیدکالاهایی که درآنها قیمت تمام شده پایین تری دارند معطوف کرده اند ، زیراتولیدکنندگان باتولیدوعرضه ی کالای استانداردوباکیفیت وباهزینه های تولیدپایین می توانندسهم زیادی ازبازارهای هدف رابه خوداختصاص  دهندوازاین روهرجامعه بایددرتولیدات خودتحقیقات گسترده ای راانجام دهند.
بایدقبول کردکه دربازارهای جهانی امروزه نباید اصراربرتولید از صفرتاصدیک کالاراداشت ، مگراینکه درتولیدآن مزیت داشته باشیم زیراممکن است ماقسمتی ازارزش افزوده ی یک کالا برای تولیدکننده منفعت بیشتری ازتولیدنهایی آن کالاداشته باشد.
بطورمثال سنگ افیولیت یک سنگی معدنی بسیارباارزش است که به وفوردرایران وجوددارد که حاوی موادمعدنی فراوانی است که درساخت هواپیمابکارمی رودوامروزبه علت نبودتجهیزات وفناوری درکشور،بصورت کلوخ وسنگ به کشورهای دیگرفروخته می شود.

لذا دولت می تواندباحمایت بخش خصوصی ومشوق های صادراتی ازقبیل معاف کردن ازمالیات و دراختیارگذاشتن زمین جهت احداث کارخانه درجذب سرمایه گذاریهای  داخلی وخارجی و حمایت از تولیدات وطنی  نقش موثری درحمایت از کالای ایرانی  وزمینه ی اشتغال وتولیدثروت وارزآوری برای کشور داشت.

محمد کریمی -کارشناس ارشد بازرگانی

این خبر را به اشتراک بگذارید :