سرزنش و مقایسه کردن نتیجه کنکور دانشآموز با متقاضیان دیگر میتواند بسیار خطرناک باشد و فرد را از لحاظ روحی تحت فشار قرار دهد. خانوادهها و اطرافیان نباید دانشآموز را در موقعیت مقایسه قرار دهند. برنامهریزی دقیقتر، پوشش ضعفهای احتمالی و تشویق به شروع دوباره از جمله وظایف خانواده، مشاوران و معلمان در حمایت از فرد مورد نظر است.

ضعفهای دانشآموز را نباید به رویش آورد و باید به آنها امید داد. برای نمونه بازگو کردن شکستهایی که سرانجام به پیروزی ختم شده گزینهای مناسب است.

یادآوری میشود دانشآموزان زیادی سال اول در کنکور نتیجه لازم را کسب نکردهاند، اما یک سال بعد نتیجه دلخواه را گرفتهاند؛ به همین دلیل باید به دانشآموزان گفت آنها سرانجام مزد تلاش خود را میگیرند.

علاوه براین والدین باید در حدود یک ماه که به کنکور مانده مراقب باشند فرزندشان از تغذیه مناسب و استراحت کافی نیز برخوردار باشند.

باید دید فرد درباره شکست چگونه فکر میکند؟ آیا باور دارد شکست خورده است و برای خود محرومیتی را در نظر میگیرد؟ یا این که این اتفاق را به منزله شکست نمیداند و با انگیزه بیشتر برای رسیدن به هدفش تلاش میکند؟ با توجه به دیدگاه فرد میتوان به او کمکهای مناسبی کرد. بهتر است والدین برای قبول نشدن فرزندشان در کنکور نیز آماده باشند و شرایطی ایجاد کنند کودکانشان با افراد امیدوار ارتباط داشته باشد، زمینه باید بهشکلی فراهم باشد دانشآموزی که در کنکور قبول نشده سریعتر دست از سرزنش کردن خود بر دارد و خود را برای کسب نتیجه بهتر در کنکور۹۸ آماده کند. با توجه به این که در ماه مبارک رمضان هستیم دانشآموزان میتوانند زمان بعد از صرف سحری را از دست ندهند و مطالعه را از همین زمان آغاز کنند.

دکتر سیما فردوسی

روانشناس

این خبر را به اشتراک بگذارید :