این گروه برای ماموریتهای خاصی تشکیل شده و تشکیل آن نشاندهنده عزم جدی آمریکا برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران است. تشکیل این گروه نشان میدهد ایران بهعنوان یکی از موضوعات خاص در سیاست خارجی آمریکا مطرح است. اولین گام این گروه نظارت جدی بر تحریمهایی است که علیه ایران اعمال میشود. قبل از تشکیل این گروه، وزارتخانههای خزانهداری، امور خارجه، دفاع و… اقداماتی علیه ایران انجام میدادند، اما در حال حاضر تمام اقدامات از جمله نظارت بر اجرای تحریمها، رصد تحریمها، سنجش میزان تاثیرگذاری تحریمها و چنانچه لازم باشد اقدامات بعدی توسط این گروه تبیین و تجمیع میشود. تشکیل این گروه نشان میدهد آمریکا درصدد ایجاد ارگانی برای هماهنگی سیاستها علیه ایران است؛ بنابراین باید تشکیل این گروه در ایران جدی گرفته شود؛ چرا که تشکیل آن فراتر از یک تقسیم کار اداری در آمریکاست و پیشبینی میشود برنامههای دیگری نیز برای آینده دارند. رایزنی و مشورت با کشورهای مختلف برای هماهنگی آنها علیه ایران یکی از دستور کارهای این گروه علیه ایران است.

نکته دیگر این است که آمریکا امیدوار است نارضایتیهای داخلی ایران به شورشهای خیابانی منجر شود. آنها امیدوار هستند نیروهای اپوزیسیون از این فرصت استفاده کرده و به ایجاد آشوب علیه کشورمان اقدام کنند بنابراین باید در داخل کشور اوضاع را سامان دهیم.

نوذر شفیعی

استاد دانشگاه

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :