سگ برای نخستین بارتوسط انسانِ دوره ی پارینه سنگی که در غارها زندگی می کرد، اهلی شد .
انسان ها از سگ ، برای شکار وبه دام انداختن جانوران دیگر استفاده می کردند .
پژوهشگران نخستین مکان اهلی شدن سگ را ایران ، عراق وسوریه دانسته اند .
براساس آیین زردشت یکی از مهم ترین جانوارانی که توسط اهورا مزدا برای کمک به انسان خلق شد سگ بود .
اهورا مزدا در کتاب اوستا به زردشت گفته است : سگ را من ، اهورامزدا ، با پوشاک تن وکفش در پای ، هوش در سر ، زیرک ، بیدار ، تیزدندان وپوینده و باوفا برای نگه داری گیتی آفریدم .
اما درفرهنگ عامه سگ نماد وفاداری است .
سگ همراه ِوفادار چوپان وگله هاست ودر مواقع خطر جانش را برای صاحبش به خطر می اندازد .
سگ نماد هوشیاری و بیداری هم هست .او در تمام مدت شبانه روز بیدار وهوشیار است .
اگر به یک سگ کمک کرده و او را نگه داری کنید او کمک شما را فراموش نمی کند و تا سالها می تواند شما را از روی صدا وبو شناسایی کند .
نکته جالب این جاست که سگ به صاحبش چه فقیر باشد وچه ثروتمند به یک اندازه وفادار است .
اگر چه سگ در سالهای اخیر به داخل خانه ها راه یافته و قبل از آنکه بتواند به صاحبش کمک کند ، سربار او گشته و انسان ها او را از طبیعت و ذات حیوانی اش دور کرده اند اما تاریخ نشان می دهد سگ ها همیشه یار انسان ها و نگهبان قابل اعتماد و بی توقع گله های گوسفند وحریم صاحبان خود بوده اند . ‌
کوتاه سخن آنکه سگ نماد پاچه گیری و گاز گرفتن نیست او نماد وفاداری ، هوشیاری و بیداری است . پس بر اساس باورهای عامیانه ، سال سگ‌نمی تواند سال بدی باشد

رضا موزونی

این خبر را به اشتراک بگذارید :