به گزارش کلهرنیوز  ، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۱۳ ساعته که از عصر دیروز آغاز شد و تا صبح امروز ادامه داشت، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران با رشد ۳۶.۱ درصدی از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۱۳۹۸ گرفتند.

همچنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.

به گزارش فارس جدول حقوق و مزایای کارگران در سال آینده به این شرح است.

حقوق و مزایای حداقل بگیران

حد اقل دستمزد روزانه کارگران

۵۰۵۶۲۷ ریال

حداقل دستمزد ماهیانه

۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال

حق اولاد یک فرزند

۱۵۱۶۸۸۲ ریال

حق اولاد دو فرزند

۳۰۳۳۷۶۴ ریال

پایه سنواتی

۷۰۰۰۰۰ ریال

حق مسکن

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

بن کارگری

۱۹۰۰۰۰۰ ریال

مجموع حقوق و مزایا با دو فرزند

۲۱۸۰۲۵۸۶ ریال

حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی

میزان افزایش حقوق

٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

حق اولاد یک فرزند

۱۵۱۶۸۸۲ ریال

حق اولاد دو فرزند

۳۰۳۳۷۶۴ ریال

پایه سنواتی

۷۰۰۰۰۰ ریال

حق مسکن

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

بن کارگری

۱۹۰۰۰۰۰ ریال

بر اساس این گزارش، حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود و حق مسکن ۴۰ هزار تومان، بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند۹۲ هزار و ۹۹۳ تومان و پایه سنوات ماهیانه ۵۱ هزار تومان تعیین شده بود.

ردیف

شرح

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

میزان تغییرات

درصد تغییرات

۱

حد اقل دستمزد روزانه کارگران

۳۷۴۲۳۰ ریال

۵۰۵۶۲۷  ریال

۱۳۱۳۹۷ ریال

۳۶.۵ درصد

۲

حداقل دستمزد ماهیانه

۱۱۱۱۲۶۹ ریال

 ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال

۴۰۵۶۱۳۰ ریال

۳۶.۵ درصد

۳

حق اولاد یک فرزند

۱۱۱۱۲۶۰ ریال

۱۵۱۶۸۸۲ ریال

۴۰۵۶۲۲ ریال

۳۶.۵ درصد

۴

حق اولاد دو فرزند

۲۲۲۲۵۲۰ ریال

 ۳۰۳۳۷۶۴ ریال

۸۱۱۲۴۴ ریال

۳۶.۵ درصد

۵

پایه سنواتی

۵۱۰۰۰۰ ریال

 ۷۰۰۰۰۰ ریال

۱۹۰۰۰۰ ریال

۳۷.۲ درصد

۶

حق مسکن

۴۰۰۰۰۰ ریال

 ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۶۰۰۰۰۰ ریال

۱۵۰ درصد

۷

بن کارگری

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 ۱۹۰۰۰۰۰ ریال

۸۰۰۰۰۰ ریال

۷۲.۷۲ درصد

۸

مجموع دریافتی حداقل بگیر مجرد

۱۲۶۱۲۶۹۰ ریال

۱۸۷۶۸۸۲۲ ریال

۶۱۵۶۱۳۲ ریال

۴۸.۸ درصد

۹

مجموع دریافتی حداقل بگیر با یک فرزند

۱۳۷۲۳۹۵۰ ریال

۲۰۲۸۵۷۰۴ ریال

۶۵۶۱۷۴۵۴ ریال

۴۷.۸ درصد

۱۰

مجموع دریافتی حداقل بگیر با ۲ فرزند

۱۴۸۳۵۲۱۰ ریال

۲۱۸۰۲۵۸۶ ریال

۶۹۶۷۳۷۶ ریال

۴۶.۹۶ درصد

در همین حال برای سایر سطوح مزدی نیز علاوه بر ۲۶۱ هزار تومان و ۱۳ درصدی که به حقوق اضافه می‌شود، مجموعا برای کسانی فرزندی ندارند از حاصل جمع پایه سنواتی، حق مسکن و بن کارگری ۱۵۹ هزار تومان اضافه خواهد شد که مجموعا به دریافتی او ۴۲۱ هزا تومان علاوه بر ۱۳ درصد یاد شده افزوده خواهد شد.

این رقم برای کارگرانی که یک فرزند دارند به حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد که مجموعا با ۲۶۱ هزار تومان به ۴۶۱ هزار تومان علاوه بر ۱۳ درصد می‌رسد و برای کارگرانی که دو فرزند دارند به ۲۴۱ هزار تومان و مجموعا ۵۰۲ هزار تومان علاوه بر ۱۳ درصد یاد شده می‌رسد و کارگران با هر یکی از شرایط گفته شده با این ارقام می‌توانند حقوق سال آینده خود را محاسبه کنند.

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :