بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصاد خانواده

بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصاد خانواده

در هر جامعه ای پس انداز که یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در فرایند توسعه اقتصادی محسوب میشود.که این مفهوم در شکل پس انداز های مالی و غیر مالی مطرح میشود.در پس اندازهای مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی...